اگر « نیک نهادی » را جایگزین کلمه‌ی عاریتی نجابت کنیم، مفاهیمی عمیق‌تر از معانی متداول و رایج که معمولاً نوک پیکان آن به سمت گروه خاصی از انسان‌ها است را منتقل می‌کند.
مفاهیمی چون؛ والا گوهری، آزادگی، آزاد منشی، وارستگی و………
به دور از تبعیض.
تبعیضی که حتی گریبان واژه‌ها را هم می‌گیرد.