از پاییز می‌نویسم
از فصل خیالهای مکتوم
از شرم‌آگینی برگ‌های سبز
از خش خش قدوم وهم
از دلارامی پیمان درد
از پاییز می‌نویسم
و از….
داستان‌هایی پُر از مرگ