پل زدم به خاطرت
غبار مه حسود بود
تا معلقت شدم
سکوت تو
سقوط بود.