زاده‌ی مناطق سرسبز شمال بود و تمام عمرش فقط جنگل را دیده بود و دریا.
از تلاطم دریای طوفانی باخبر بود اما طوفان شن را نمی‌شناخت.
بار سفر را که بست دلش به ماشین آخرین مدلش گرم بود.
به کویر که رسید، خوابش گرفت.
صبح که بیدار شد، لحاف ضخیمی از شن روی سرش کشیده شده بود.