مهم است که رد پایمان کجا بر جای می‌ماند.
روی شنهای ساحل که با آمدن موجی محو می‌شود؟
یا بر قلبی که اثرش تا همیشه ماندگار است؟