عشق همان کتابیست که وقتی به صفحات آخرش می‌رسی میفهمی که بعد از تمام کردنش باید آن را ببندی و کنج قفسه‌ی کتابخانه بگذاری یا در جایی قرارش دهی که دسترسی آسانی به آن داشته باشی و بارها و بارها آن را بخوانی.