حرفهایی هست که فقط باید به خودمان بزنیم.
حرف‌هایی که جنسشان، رنگشان، ترکیبشان،
تنها بر اندام ما می‌نشیند، نه کس دیگری.