بزرگ‌ترین مانع برای رشدِ درونی‌مان
قبول ارزشهای تعیین شده توسط دیگران است
که از ما انسان‌های متظاهر و فریب خورده‌ای می‌سازد.