شمار ماهی‌هایی که به قلاب ماهیگیری می‌افتند
با میزان صبر ماهیگیر اندازه گرفته می‌شود.