ردِ یک حال خوب
با ایستادن در زمان
و لمسِ سبزیِ گیاه
آغشته به عطر حیات
فارغ از تمامِ دردها
و حسرتِ روزگارِ رفته
در یادم
نقش می‌بندد.