+ اسرار عشقو میدونی؟
_ خوب میدونم اما به مدعی نمیگم.
+ یعنی میگی من دردِ خودپرستی دارم؟!
_ منظورم تو نبودی.
+ پس نمیخوای بی‌خبر بمیرم؟!
_ معلومه که نه.
+ حالا یکیشو بگو.
_ درکِ محضر تو.
+ با حضور قلب؟!
_ نه، با تمامِ قلب.