دخترم بعد از پیاده‌روی به خانه برگشت و عکسی را که در پارک گرفته بود نشانم داد.
به دقت نگاهش کردم.
سوالاتی در ذهنم شکل گرفت.
به فرق بین پروانه و شاپرک فکر کردم.
در گوگل کمی تحقیق کردم و جواب بعضی از سوالهایم را گرفتم.
و در نهایت تمام برداشتم از چیزی که فهمیده بودم را در یک بیت نوشتم.

پروانه با نور لطیف می‌شود و در روز
شاپرک اما در شب بالغ می‌شود و پُر نور