فرصت عملی کردن خواسته‌ها
با خوب شنیدن نداهای درونی‌مان میسر می‌شود.