ناامیدی موهبتی است که شاید
در لحظه‌ای که دچارش هستی
زندگی برایت سخت بگذرد.
اما وقتی از آن عبور می‌کنی،
به نقطه روشن امیدواری می‌رسی.