یکی از معانی خوب زندگی، در همین دوستی خلاصه می‌شود.
دوستی‌هایی که، هم‌صحبتی و هم‌نشینی با آنها، به ما احساسِ تازگی و امیدواری و آرامش، می‌دهند.